wczytuję...

Polityka
prywatności

Przewiń

1Definicje i ogólne informacje

W ramach Serwisu zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Użytkowników. Polityka prywatności opisuje zasady oraz cele przetwarzania przez nas (tj. Motul i Grupę 3), tych danych. Polityka prywatności zawiera również informacje o plikach cookies i podobnych technologiach, które wykorzystujemy w Serwisie. 

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Grupa 3 – Grupa 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Agencja Reklamowa sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Murarska 3, 31-311 Kraków, e-mail: office@grupa3.com.pl.
 • Konkurs – konkurs promocyjny olejów silnikowych „Motul”, organizowany przez Grupę 3 na zlecenie Motul.
 • „my” – Grupa 3 i Motul (współadministratorzy);
 • Motul –  Motul Deutschland GmbH z siedzibą w Kolonii (Niemcy), Kölner Straβe 263, 51149 Köln, działająca poprzez biuro w Warszawie, ul. Grzybowska 4/135, 00-131 Warszawa, e-mail: tour@motulpolska.pl.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony w domenie motultour.pl, dotyczący Konkursu.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w tym biorąca udział w Konkursie.

2Współadministrowanie

O ile w Polityce prywatności lub w klauzuli informacyjnej zamieszczonej w Serwisie nie wskazano inaczej, współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu są Motul i Grupa 3 („my”). Grupa 3 świadczy dla Motul usługi marketingowe, w tym jest organizatorem Konkursu dotyczącego olejów silnikowych marki „Motul” oraz na zlecenie Motul obsługuje Serwis. Jesteśmy współadministratorami, ponieważ w ramach naszej współpracy wspólnie ustalamy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach działalności Serwisu. Użytkownik może zwrócić się do nas o udostępnienie zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy nami. W tym celu można się kontaktować z punktem kontaktowym wskazanym w pkt 10 poniżej.

3Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu zbieramy i przetwarzamy dane niezbędne do funkcjonowania Serwisu oraz informacje o aktywnościach Użytkowników w Serwisie. Informacje na temat Użytkowników, które pozyskujemy, obejmują również dane osobowe.

Część danych gromadzimy automatycznie, z chwilą odwiedzenia Serwisu przez Użytkownika (dotyczy to np. danych zapisanych w logach systemowych czy danych zebranych przez pliki cookies, jeśli przeglądarka Użytkownika akceptuje takie pliki). Inne dane zbieramy dzięki dostępnym w Serwisie formularzom (np. formularz rejestracyjny, formularz kontaktowy).

Jeżeli w związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik podaje lub zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie za wiedzą tych osób i pod warunkiem, że nie narusza to obowiązującego prawa.

3.1. Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe Użytkowników (w tym adres IP lub inne identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologii) odwiedzających nasz Serwis przetwarzamy:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności i ulepszenia Serwisu;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (np. jeśli Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu dopuści się działań bezprawnych) – podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw i obronie przed roszczeniami.
 • w celach marketingowych dotyczących Motul, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy dotyczącej treści przeglądanych w Serwisie – więcej informacji o przetwarzaniu danych w tym celu znajduje się w sekcji dotyczącej marketingu.

Aktywność Użytkownika w Serwisie (w tym informacje mogące stanowić dane osobowe, takie jak adres IP) jest ponadto rejestrowana w logach systemowych, czyli specjalnych plikach służących do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do obsługi i utrzymania Serwisu. Logi systemowe obejmują m.in.:

 • czas zdarzenia,
 • rodzaj zdarzenia i jego identyfikator,
 • adres IP Użytkownika,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli przekierowanie do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • strony Serwisu, które były odwiedzane przez Użytkownika i przeglądane zasoby Serwisu,
 • czas nadejścia zapytania na serwer i wysłania odpowiedzi,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy przeglądaniu Serwisu.

Zebrane w logach dane są przetwarzane przede wszystkim w celu umożliwienia przeglądania Serwisu (świadczenia usług). Przetwarzamy te dane również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu prawidłowego i bezpiecznego działania Serwisu oraz na tworzeniu ogólnych analiz i statystyk służących ulepszaniu Serwisu.

3.2. Formularz kontaktowy

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Wysłanie zapytania wymaga podania danych oznaczonych jako „wymagane” (np. imię i nazwisko lub pseudonimu, adres e-mail). Powyższe dane są niezbędne do przyjęcia i obsługi zapytania oraz umożliwiają nam nawiązanie kontaktu. Dane podawane są dobrowolnie, ale wysłanie zapytania bez podania tych danych nie jest możliwe. Użytkownik może dobrowolnie podać nam także inne dane osobowe (np. numer telefonu). Takie dane zostaną użyte w celu ułatwienia kontaktu i obsługi zapytania.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi i obsłudze zapytania.

3.1. Rejestracja w Serwisie i prowadzenie konta

Jeśli Użytkownik rejestruje się w Serwisie (zakłada konto), przetwarzanie danych osobowych następuje również w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna, zgodnie z regulaminem Serwisu. Aby dokonać rejestracji i zawrzeć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, konieczne jest podanie w formularzu elektronicznym danych osobowych oznaczonych jako „wymagane”. Dane te są niezbędne do założenia, prowadzenia i obsługi konta w Serwisie. Niepodanie takich danych skutkuje brakiem możliwości rejestracji i brakiem możliwości utworzenia konta w Serwisie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem – podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W odniesieniu do danych podawanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane podane fakultatywnie będą wykorzystane w celu ułatwienia kontaktu z Użytkownikiem.
 • W celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (w danym wypadku również po zakończeniu korzystania z usługi – tj. po usunięciu konta z Serwisu) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

3.2. Udział w Konkursie

Za pośrednictwem Serwisu, poprzez odpowiedni formularz, Użytkownik może zgłosić udział w Konkursie promocyjnym dotyczącym olejów silnikowych Motul. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie są zamieszczone w odrębnej klauzuli informacyjnej, dostępnej w Serwisie.

3.3. Marketing

Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizacji działań marketingowych. Takie działania mogą polegać na:

 • Wysyłaniu wiadomości e-mail z treściami marketingowymi dotyczącymi Motul, takimi jak np. powiadomienia o Konkursach czy ciekawych ofertach i promocjach specjalnych.
 • Wyświetlaniu Użytkownikowi reklam, które nawiązują do treści przeglądanych przez niego w Serwisie (tzw. retargeting).

3.3.1. Zgoda dotycząca e-maili marketingowych

Podczas rejestracji w Serwisie lub dokonywania zgłoszenia udziału w Konkursie, Użytkownik może opcjonalnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Motul (jako administratora) w celu otrzymywania na adres e-mail treści marketingowych dotyczących Motul. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i nie jest wymagane do udziału w Konkursie ani do rejestracji w Serwisie. Podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W odniesieniu do opisanego powyżej przetwarzania danych osobowych, Grupa 3 nie jest współadministratorem, lecz jest podmiotem przetwarzającym, który przetwarza dane w imieniu Motul.

Użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć udzieloną zgodę, np. pisząc e-mail na adres: motul@grupa3.com.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.3.2. Reklama internetowa (retargeting)

W celu prowadzenie reklamy internetowej bazującej na mechanizmach tzw. retargetingu wykorzystujemy rozwiązania marketingowe dostarczane przez Google i Facebook. Rozwiązania te bazują na plikach cookies i podobnych technologiach, pozwalających gromadzić dane, w tym dane osobowe. Dzięki takim mechanizmom możemy w ramach sieci reklamowej Google oraz w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram wyświetlić Użytkownikowi, który odwiedził nasz Serwis, reklamę nawiązującą do Konkursu i do marki Motul. Przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy internetowej odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług Motul oraz promowanie Konkursu.

4Pliki cookies oraz podobne technologie

Serwis korzysta z plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera czy smartfona). Pliki cookies zbierają informacje związane z korzystaniem z Serwisu, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika i dokonywanych przez niego czynności (takich jak np. zalogowanie do Serwisu czy zapoznanie się z powiadomieniem o plikach cookies).

Używamy plików cookies i podobnych technologii przede wszystkim w celach:

 • uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie (dzięki czemu Użytkownik może się zalogować i być zalogowanym);
 • zapamiętywania preferencji Użytkownika związanych z przeglądaniem Serwisu (takich jak np. język, wielkość czcionek, konfiguracja);
 • analitycznych – abyśmy mogli lepiej zrozumieć sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, co pozwala nam udoskonalać Serwis i świadczyć lepsze usługi dla Użytkowników;
 • statystycznych – w celu tworzenia statystyk i analiz, z przeznaczeniem na ulepszenie naszego Serwisu;
 • retargetingu – czyli w celu wyświetlenia reklam dotyczących Konkursu i produktów Motul, w związku z wcześniejszą wizytą Użytkownika w Serwisie (dzięki temu możemy „przypomnieć” Użytkownikowi o Konkursie).

Informacje zebrane poprzez pliki cookies zazwyczaj nie stanowią danych osobowych. Jednakże mogą one obejmować informacje, które w niektórych przypadkach, w połączeniu z innymi informacjami, umożliwiają zidentyfikowanie konkretnej osoby (dane osobowe).

Niektóre pliki cookies mają charakter tymczasowy (są zapisywane tylko na czas sesji Użytkownika w Serwisie) i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu z Serwisu. Inne pliki cookies (np. Google Analytics, cookie dotyczący wyświetlania komunikatu o plikach cookies) są przechowywane dłużej i mogą być usunięte poprzez ustawienia przeglądarki.

W Serwisie są również wykorzystywane pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich (np. Google, Facebook), świadczących dla nas różnego rodzaju usługi (np. analityczne i statystyczne, reklamowe). W przypadku plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich, to te podmioty trzecie zamieszają pliki cookies na urządzeniu Użytkownika.

4.1. Cookies serwisowe

W Serwisie wykorzystujemy tzw. cookies „serwisowe”. Pozwalają one zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, poprawiać jakość jego działania, optymalizować wyświetlanie Serwisu pod kątem parametrów urządzenia i przeglądarki Użytkownika. Cookies „serwisowe” zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze stron Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie ustawień dotyczących przeglądania, umożliwienie odtworzenia pliku wideo czy utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika, bądź zapamiętanie, że Użytkownikowi został już wyświetlony komunikat o plikach cookies.

Cookies „serwisowe” obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. wideo), na czas trwania sesji;
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej.

4.2. Analityka

W Serwisie korzystamy z usług innych firm (Google) świadczących dla nas usługi analityczne i statystyczne (Google Analytics). Używają one własnych plików cookies, które pozwalają monitorować – na potrzeby analiz i statystyk – w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, jakie strony przegląda w Serwisie czy jakie pliki wideo odtwarza (tracking). Pozwalają one również analizować dane o ruchu na stronach Serwisu, adres IP i MAC, rodzaj przeglądarki i urządzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, informacje o dostawcy Internetu oraz informacje o działaniach podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie (analityka). Umożliwia nam to tworzyć ogólne raporty i statystyki, aby ulepszać Serwis i usuwać ewentualne błędy.

Google Analytics stosuje własne pliki cookie, by mierzyć, tworzyć i raportować statystyki interakcji Użytkowników. Google nie wykorzystuje jednak zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Google Analytics mogą również służyć do celów marketingowych (retargeting) oraz do mierzenia skuteczności reklamy.

Zapisywanie cookies Google Analytics można wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Gromadzenie i przetwarzanie przez Google Analytics danych pozyskiwanych przez cookies może być ponadto zablokowane poprzez pobranie i zainstalowanie specjalnej wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl oraz w polityce prywatności Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.

4.3. Cookies marketingowe

Wraz z naszymi zaufanymi partnerami (Google, Facebook) wykorzystujemy pliki cookies służące do celów marketingowych, m.in. w związku z retargetingiem i mierzeniem skuteczności reklamy.

4.4. Cookies społecznościowe

W serwisu wykorzystywane są również pliki cookies podmiotów trzecich (Google, Facebook, Twitter) dotyczące platform Facebook, Instagram i YouTube. Służą one do umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji portali społecznościowych zaimplementowanych w naszym Serwisie.

4.5. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies

Zapisywanie na urządzeniu Użytkownika plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies m.in. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Przeglądarki internetowe z reguły domyślnie umożliwiają przechowywanie plików cookies.

W Serwisie wyświetlany jest komunikat informujący o korzystaniu przez nas z plików cookies i podobnych technologii, prowadzący do niniejszej Polityki. Jeżeli przeglądarka Użytkownika akceptuje pliki cookies i podobne technologie, a Użytkownik kontynuuje przeglądanie Serwisu, oznacza to, że Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookies i zapisanie ich w pamięci swojego urządzenia.

Użytkownik może za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu do plików cookies i podobnych technologii, w tym może również całkowicie zablokować pliki cookies pochodzące z Serwisu, jak również usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies. Możliwe jest także ustawienie automatycznego blokowania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności i ustawień przeglądarki zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies może być w każdym momencie wycofana przez Użytkownika (np. poprzez wyczyszczenie historii cookies lub wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki). Zwracamy jednak uwagę, że w razie braku zgody na pliki cookies „serwisowe”, Serwis – ze względów technicznych – może nie funkcjonować w pełni prawidłowo.

5Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania przez nas danych osobowych zależy od rodzaju, celu i podstawy przetwarzania. Dane przechowywane są:

 • W przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (np. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń) – przez okres niezbędny do realizacji tego interesu, chyba że wcześniej zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane przez czas realizacji takiej umowy.
 •  W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody – do czasu wycofania wyrażonej zgody, chyba, że dane wcześniej nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zgoda została zebrana.

Co do zasady dane przetwarzane są – w zależności od podstawy przetwarzania – przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody, bądź – w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub gdy jest to niezbędne do wykazania należytego wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie ww. okresu przetwarzania dane są usuwane.

Zwracamy uwagę, że jeśli Użytkownik tworzy w Serwisie swoje konto w związku z udziałem w Konkursie, usunięcie konta Użytkownika nie oznacza automatycznie usunięcia danych związanych z udziałem w Konkursie. Dla celów związanych z Konkursem, dane Użytkownika mogą być nadal przetwarzane pomimo usunięcia Konta. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Konkursach Motul można znaleźć w klauzuli informacyjnej dotyczącej danego Konkursu.

6Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Powyższe prawa są realizowane zgodnie z przepisami RODO.

Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, np. kontaktując się z administratorem kanałami kontaktu wskazanymi poniżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7Odbiorcy danych

W ramach prowadzenie Serwisu korzystamy z usług podmiotów trzecich, którym będą ujawniane dane osobowe Użytkowników. Obiorcami tych danych będą podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych, dostawcy usług IT (np. hosting), dostawcy usług marketingowych. W przypadku dostawców usług (podwykonawców) świadczących usługi IT, takie jak hosting czy poczta e-mail, przekazanie tym podmiotom danych osobowych następuje automatycznie, z chwilą ich pozyskania.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów. Dane osobowe przetwarzane przez nas mogą być również ujawniane właściwym organom władzy publicznej (np. sądy, organy ścigania) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji. Ujawnienie danych następuje jedynie wtedy, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna (np. przepis prawa nakazujący ujawnienie danych osobowych) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko w uzasadnionym zakresie, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, zgodnie z przepisami RODO.

Przekazywanie danych poza EOG może mieć miejsce w niektórych przypadkach w związku z korzystaniem z usług Google Analytics świadczonych przez spółkę Google LLC zlokalizowaną w USA. Przekazanie danych do USA następuje w ramach programu tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield). Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej ws. Tarczy Prywatności USA zostało uznane za państwo zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego w EOG w odniesieniu do podmiotów wpisanych do wykazu podmiotów uczestniczących w programie Tarcza Prywatności.

9Bezpieczeństwo

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny. W ramach stosowanych przez nas środków technicznych, połączenie z Serwisem jest szyfrowane.

Pomimo, że dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie Serwisu, korzystanie z sieci Internet zawsze wiąże się z ryzykiem. Ryzyko to wynika m.in. z bezprawnych działań osób trzecich (np. atak hackerski, złośliwe oprogramowanie, wirusy). Dlatego zalecamy Użytkownikom zachowanie ostrożności, korzystanie z oprogramowania antywirusowego, stosowanie firewalla oraz bieżącą aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji. 

10Dane kontaktowe

Motul i Grupa 3 jako współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy, który prowadzi Grupa 3. Z Grupą 3 można się kontaktować pisemnie na adres siedziby (Grupa 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Agencja Reklamowa sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Murarska 3, 31-311 Kraków) oraz e-mailowo na adres: office@grupa3.com.pl.

Użytkownicy mogą się również kontaktować bezpośrednio z Motul, pisemnie na adres biura w Warszawie (Motul Deutschland GmbH – biuro w Warszawie, ul. Grzybowska 4/135, 00-131 Warszawa) lub e-mailowo na adres: tour@motulpolska.pl.

11Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Do góryPowrót do strony głównej
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, optymalizacji, zapamiętywania preferencji i ustawień, jak również dla celów analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (reklama internetowa związana z Twoją wizytą w serwisie). Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookies i podobne technologie, korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies i podobnych technologii w powyższych celach. W związku z korzystaniem z serwisu możemy też przetwarzać Twoje dane osobowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.